Ministrul Justitiei asculta societatea civila

În data de 5 iulie 2013, la Sala de Consiliu a Ministerului Justiției a avut loc o întâlnire între Ministrul Justiției și ONG-uri. Problemele ridicate în cadrul acestei conferințe au fost diverse și au acoperit o arie vastă de domenii, dintre cele mai diverse, specifice domeniilor de activitate a asociațiilor reprezentate.

Dintre aceste domenii amintim: reforma justiției penale și zona anticorupție, cu accent pe componentele de prevenire, combatere administrativă, combatere penală și recuperarea prejudiciilor; promovarea protecției drepturilor omului și rezolvarea conflictelor pe cale pașnică; asistenţă judiciară; discutarea și corectarea jurisprudenţială; inaccesibilitatea jurisprudenţei europene; medierea;  clauzele abuzive.

Asociația „O Șansă pentru Viitor”, cu ajutorul reprezentanţilor săi,  a ridicat problema păstrării integrale a taxelor de timbru la Ministerul Justiției, fără ca acestea să fie virate la bugetul de stat, deşi o astfel de modificare ar putea genera unele conflicte cu Ministerul Finanțelor Publice, având în vedere că în prezent, acestea reprezintă în parte venituri la bugetul de stat și o altă parte la bugetele locale. Sistemul de justiţie realizează sume importante și cu toate acestea este subfinanțat. Ideea susţinută de asociația noastră este ca sumele realizate de sistemul de justiţie să rămână integral la bugetul acestuia pentru a acoperi cheltuielile necesare. Deși OUG 80/2013 a redus taxele de timbru pentru acordurile de mediere prezentate la instanță în vederea pronunțării unei hotărâri de expedient, considerăm că majorarea, prin același act normativ, a taxelor de timbru, este aptă să restrângă accesul la justiție în acele situații în care medierea nu este posibilă.

În privința modificărilor aduse prin Legea 214/2013, Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, Asociația „O Șansă pentru Viitor” și-a exprimat îngrijorarea față de tendința de asimilare a profesiei de mediator cu profesiile din sfera juridică și a susţinut că realizarea ședinței de informare prealabile obligatorii de către judecători, procurori, notari, avocați și consilieri juridici contravine Directivei 2008/52/CE care impune asigurarea unui standard de calitate în formarea mediatorilor și în realizarea medierii și este discriminatorie atât prin raportare la alte profesii juridice (practicieni în insolvență, arbitri, executori judecătorești), cât și prin raportare la alte profesii liberale (arhitect, medic etc.), în condițiile în care persoanele care fac parte din aceste profesii pot realiza ședința de informare doar dacă au dobândit calitatea de mediator, profesia de mediator nefiind considerată o profesie juridică.

Potrivit Legii 192/2006 ședința de informare este concepută ca o fază prealabilă încheierii contractului de mediere, aspect diferit de obligația autorităților judiciare de a recomanda medierea. Ședința de informare presupune prezentarea unor elemente precum drepturile și obligațiile părților în procedura de mediere, explicarea principiilor medierii, a semnificației acesteia, a drepturilor și obligațiilor mediatorului în cadrul procedurii. Această ședință se poate realiza în comun, cu ambele părți deodată sau separat. Posibilitatea de realizare a ședinței de informare separat relevă tocmai faptul că aceasta nu reprezintă o informare generală asupra semnificației medierii, ci o prezentare a avantajelor medierii din perspectiva fiecărei părți în parte. Din acest motiv, realizarea ședinței de informare de către judecători sau procurori ar putea ridica unele probleme cu privire la contradictorialitatea procesului civil, respectiv riscul de antepronunțare a acestora.

De asemenea, asociația noastră a solicitat implicarea Ministerului de Justiție în cadrul dezbaterilor de la Comisia juridică din Camera Deputaților, cu privire la propunerea legislativă nr. 37/ 2013 de aprobare a OUG 90/ 2012.

Amendamentele aduse de Comisia juridică acestei propuneri legislative, potrivit cărora avocații și notarii cu vechime de 5 ani în profesie, calculată de la data definitivatului pot să realizeze medieri și sunt înscriși în tabloul mediatorilor la cerere fără nicio altă formalitate, sunt discriminatorii și nu realizează un echilibru între drepturile și răspunderea acestora în realizarea procedurii  de mediere. Efectuarea medierilor potrivit propriilor forme de organizare ale acestor profesii, care nu prevăd sancțiuni, drepturi și obligații ale avocaților și notarilor în realizarea medierii, va determina scăderea calității actului de mediere. Prin modul în care sunt concepute aceste amendamente aduse la propunerea legislativă Plx 37/2013, notarii și avocații vor putea efectua medieri, fără ca să poată fi la rândul lor sancționați de Consiliul de mediere sau comisiile de disciplină specifice profesiilor pe care le desfășoară, în cazul în care nu respectă principiile prevăzute de Legea 192/2006.

În schimb, ministrul Justiției, deși e de acord cu faptul că medierea nu este o profesie juridică și necesită un anumit grad de pregătire, consideră că avocații și notarii cu experiență ar putea fi capabili, datorită acestei experiențe, să soluționeze prin mediere unele litigii.

Cu privire la clauzele abuzive, Legea 214/2013 de aprobare a OUG 4/2013 a amânat termenul de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii 193/2000 pentru data de 1 octombrie, prevederi care stipulează faptul că hotărârea de declarare ca abuzive a unor clauze încheiate de un profesionist cu un consumator este obligatorie pentru profesionist și în ceea ce privește clauzele identice introduse în contractele încheiate cu ceilalți consumatori. Prin urmare, este necesar ca Ministerul Justiției să insiste pentru intrarea în vigoare într-un timp cât mai scurt a acestor prevederi și militeze pentru soluționarea extrajudiciară a acestui tip de litigii și a altor tipuri de litigii precum cele privitoare la restituirea taxei de poluare.

Ministrului Justiției s-a fost pronunţat în acest sens prin menţionarea faptului că a solicitat deja judecătorilor și procurorilor să îi semnaleze situațiile în care soluțiile sunt identice, pentru a încerca găsirea unor remedii de soluționare pe cale administrativă.

Asociația O Șansă Pentru Viitor a pus accentul pe necesitatea formării procurorilor și a lucrătorilor din poliția judiciară în ceea ce privește soluționarea cazurilor de violență în familie, dar și a altor cazuri care presupun pentru victimă un șoc emoțional puternic, de exemplu cazurile de viol. De asemenea, asociația noastră a subliniat necesitatea existenței unui psiholog de serviciu, care să asiste în aceste cazuri victima pe perioada audierii.

Ministrul Justiției consideră că într-adevăr există astfel de cazuri în practică, datorate fie insuficientei pregătiri a polițiștilor și procurorilor, fie datorită stresului cauzat de numărul ridicat de dosare. În opinia ministrului, o altă cauză pentru acest comportament al unor procurori ar putea fi modalitatea de admitere la INM, care se axează pe evaluarea teoretică a candidaților și nu pe vocația pe care aceștia o au față de profesia de procuror sau judecător.

Un alt aspect ridicat de Asociația O Șansă pentru viitor a fost faptul că, în ceea ce privește anul 2012, Consiliul Superior al Magistraturii nu a dat publicității raportul pe justiție. Potrivit ministrului justiției, acesta va încerca să ridice această problemă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Problemele cu privire la mediere, violența în familie, transparența autorităților publice au fost puse în discuție și de alte asociații prezente la întâlnirea cu ministrul justiției.

Una dintre asociații a ridicat problema importanței acordării asistenței juridice gratuite de către asociațiile de utilitate publică tuturor celor care se află în dificultate. Ar trebui asigurat accesul cetățenilor la jurisprudență pentru a evidenția erorile judiciare și practica neunitară în anumite spețe.

S-a discutat despre oportunitatea antrenării răspunderii profesionale a notarilor, executorilor judecătorești și a avocaților în cazul neglijenței în timpul desfășurării activității, precum şi extinderea sistemului de experți extrajudiciari în domenii particulare, cum ar fi ansamblul de acțiuni al CNSAS, dar și experți în domeniul drepturilor omului.

Având în vedere recenta creștere a taxelor de timbru, a fost evidențiată necesitatea creșterii plafonului stabilit de OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar pentru a cuprinde un număr mai mare de persoane care ar putea beneficia de scutiri sau eșalonarea taxelor de timbru. Tot în legătură cu taxele de timbru, crearea unor oficii în cadrul instanțelor, la care să se poată plăti aceste taxe ar crește accesul cetățenilor la justiție. Acest punct de vedere a fost însușit de ministrul Justiției, care este de acord cu privire la găsirea unor soluții eficiente de plată a taxelor de timbru.

La acest moment, hotărâriile Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la România se publică în Monitorul Oficial doar la cererea cetățenilor care au fost părți în litigiu. Publicarea automată în Monitorul Oficial al României a tuturor hotărârilor care privesc România într-un termen rezonabil de până la maximum 3 luni, ar contribui la conturarea unei jurisprudențe accesibile tuturor cetățenilor și instanțelor de pe întreg teritoriul României. Această idee a fost agreată de ministru, care a zis că va avea în vedere elaborarea unui proiect de lege în acest sens.

O altă propunere a fost aceea de a promova bunele practici, dar și integritatea în zona și comunitatea afacerilor. Ministrul Justiției a răspuns prin inițierea formulării unui set de reguli care pot ajuta mediul de afaceri și de economie, începând de la tribunalele comerciale și până la judecătorii specializați, întrucât fără un mediu concurențial sănătos, nu pot exista resurse nici pentru justiție.

De asemenea, ministrul Justiţiei a subliniat existența unei probleme în ceea ce privește neplata taxelor și impozitelor, dificultate în care trebuie intervenit și care necesită rezolvare.

În ceea ce privește Directiva privind sănătatea şi produsele de tutun, care interzice fumatul în toate spațiile publice, Ministerul Justiției susține implementarea acestei măsuri, însă se află în dezacord pe această temă cu Ministerul Economiei. Acesta nu susține această măsură, deoarece există o teamă că va afecta firmele care activează în domeniul serviciilor de restaurant și a celor de servire a băuturilor. În opinia ministrului Justiției, această teamă este nejustificată în situația în care măsura se va aplica nediscriminatoriu în toate unitățile care furnizează servicii de restaurant și servire a băuturilor.

În ceea ce privește apariția în presă a unor informații de la dosar, ministrul Justiției susține că adesea aceste informații se scurg în presă prin intermediul avocaților, care încearcă să își facă publicitate și să își atragă clientelă prin intermediul presei. În opinia dumnealui, barourile de avocați ar trebui să sancționeze aceste practici care încalcă deontologia profesională.

Ministrul a menționat de asemenea că presa mai obține informații din dosar, după ce a fost trimis la instanțele de judecată, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Încercările CSM de anul trecut de a crea un ghid cu privire la informațiile care pot fi acordate mass-media a generat o serie de proteste din partea mass-media. Este nevoie și de sancționarea acelor procurori, care oferă presei informații din dosar în faza de urmărire penală.

În ceea ce privește pregătirea mass-media pe abordarea unor subiecte din domeniul justiției, opinia ministrului este că trusturile media ar trebui să aibă reporteri specializați pe domeniul justiției, deoarece intervențiile ministrului și a altor persoane publice pe aceste teme generează adesea interpretări, datorită neînțelegerii unor instituții juridice și determină adresarea de întrebări fără substanță. Prin dezbaterea televizată a anumitor cauze aflate în curs de soluționare se încalcă, în multe situații, prezumția de nevinovăție.

Alte probleme ridicate de asociațiile prezente au vizat lipsa transparenței decizionale (dezbaterea publică reală a propunerilor legislative), existența unui exces de legiferare prin ordonanțe de urgență, combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei.

În final, dorim să îi mulțumim domnului ministru Robert Cazanciuc pentru realizarea acestei întâlniri și pentru deschiderea manifestată față de problemele discutate. În ceea ce privește propunerea domnului ministru de a realiza astfel de întâlniri trimestrial și de realizare a unor întâlniri separate pe teme care intră în aria de expertiză a unora dintre asociațiile prezente la întâlnire (inclusiv în domeniul medierii), considerăm binevenită această propunere și ne manifestăm disponibilitatea de a participa pe viitor la astfel de întâlniri.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

One Response to “Ministrul Justitiei asculta societatea civila”